CurtisChan
CurtisChan

心理學。 Instagram @curtischanct

《 一路瞳行 》 傳媒優先場

香港關於導演與盲人雙親嘅改篇故事

《 一路瞳行 》 優先場


錄音帶呢個元素似乎幾重要,因為睇唔到所以祇可以靠記錄每個重要聲音。去到主角間矛盾呢個伏筆就變女中學生主角就作為發泄不滿嘅代罪羊,不過之後都無再提及過。好奇宜家科技進步,呢啲黑帶有無好似啲一般人將實體舊相咁電子化永久保存?


戲入面都有好多唔刻意講盲人點生活,好似佢地點夾餸食、以前無行人過路提示聲、點分啲藥係邊枝打邊枝咁之類。而唱電影主題曲的 #蕭凱恩 都唱得好聽。片尾有戲與真實故事嘅對比圖~


監製 #伍健雄 #黃子桓

導演 編劇 #朱鳳嫻

領銜主演 #惠英紅 #吳岱融 #吳千語 #楊天宇 #陳貝兒

#一路瞳行 #sunshineofmylife #真人真事改編


CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.