鱷魚把拔
鱷魚把拔

教書是我的職業 寫作是我的志業 人生以分享歷史想法,撰寫小說、散文為目標 歡迎各位一起來欣賞 https://liker.land/dragonlovesnow/civic

粒史學加000377《史記》卷二十八〈封禪書〉34:皇宮內出現神草了,大赦天下吧!

皇宮內出現神草了,大赦天下吧!

──────────原文──────────

其春,公孫卿言見神人東萊山,若云「欲見天子」。天子於是幸緱氏城,拜卿為中大夫。遂至東萊,宿留之數日,無所見,見大人跡云。復遣方士求神怪采芝藥以千數。是歲旱。於是天子既出無名,乃禱萬里沙,過祠泰山。還至瓠子,自臨塞決河,留二日,沈祠而去。使二卿將卒塞決河,徙二渠,復禹之故跡焉。

是時既滅兩越,越人勇之乃言「越人俗鬼,而其祠皆見鬼,數有效。昔東甌王敬鬼,壽百六十歲。後世怠慢,故衰秏」。乃令越巫立越祝祠,安台無壇,亦祠天神上帝百鬼,而以雞卜。上信之,越祠雞卜始用。

公孫卿曰:「仙人可見,而上往常遽,以故不見。今陛下可為觀,如緱城,置脯棗,神人宜可致也。且仙人好樓居。」於是上令長安則作蜚廉桂觀,甘泉則作益延壽觀,使卿持節設具而候神人。乃作通天莖台,置祠具其下,將招來仙神人之屬。於是甘泉更置前殿,始廣諸宮室。夏,有芝生殿房內中。天子為塞河,興通天台,若見有光云,乃下詔:「甘泉房中生芝九莖,赦天下,毋有復作。」

──────────翻譯──────────

這年春天,「公孫卿」說在「東萊山」看到神人,隱約聽到他說:「想要見天子」。天子於是來到「緱氏城」,並任命公孫卿為中大夫。隨後到達東萊,住了數日,什麽也沒看到,只看到了巨人的足印。接著又派遣數以千計的方士去尋訪神仙、採集靈芝仙藥。這年天旱,天子覺得沒有出巡的理由,就藉口說往「萬里沙」禱神求雨,順道去祭祀泰山。回來時到達「瓠子縣」,親自到黃河決口處佈署堵塞決口,在這兒住了二日,沉白馬玉璧祭河神以後離去。派兩位大臣帶領士兵堵塞黃河決口,使黃河改道另外兩條河渠入海,以恢復禹時的舊跡。

 當時已經滅掉兩越,一個名為「勇之」的越人說道:

「越人的習俗是信鬼,祭祀時都能見到鬼,常常很有效驗。過去的東甌王敬鬼,活了一百六十歲。後人怠慢了鬼神,所以就會衰老了。」

於是命越地的巫師建立越式的祠廟,有祭台而無祭壇,同樣是祭祀天神、上帝與百鬼,而用雞骨來占卜吉凶。皇上信任這些方式,所以越式的祭祀方式和雞骨占卜從此開始在天下行用。

 公孫卿說:

「仙人本來是可以看到的,但皇上去求仙時常常很匆忙,所以才看不到。如今陛下可以修建一座高大的樓台,就像『緱氏城樓』一樣,上面擺上乾肉、棗子,神仙理應可以請到。而且仙人喜歡住在樓台上。」

於是皇上命在長安建造「蜚廉觀」和「桂觀」,在甘泉則建造「益壽觀」和「延壽觀」,使公孫卿持天子符節在上面設好供品,等候神仙。接著又建造「通天台」,在台下擺設祭祀禮具,用來招請神仙。這時,在甘泉宮又建了前殿,並開始擴建各處的宮殿。夏天的時候,在殿房內長出了靈芝草。天子以為是由於親自堵塞黃河決口,建造通天台,產生的祥瑞感應,就下詔書說:

「甘泉宮的殿房中長出一株九莖靈芝,因此決定天下大赦,免除所有勞役。」

─────────解說與心得─────────

在舉行封禪大典之前,漢武帝雖然很想見到仙人並求得仙藥,但他應該對於自己是否符合資格多少會有些疑惑吧!然而,當漢武帝完成了封禪大典後,夢寐以求的仙人始終沒有出現,不僅讓漢武帝有些失望,更讓漢武帝身邊的方士們感到擔憂吧!畢竟,漢武帝一步又一步的遵照方士們的求仙理論進行著,該祭祀的都祭祀了,該封天禪地的地方也都完成了,如果仙人始終無法出現,讓漢武帝懷疑這群方士是在欺騙聖上的話,方士們的小命恐將難保。因此,以目前的情況來看,如何讓這個謊言晚一點被戳破,恐怕才是那群方士最在乎的地方。

另一方面,完成封禪後的漢武帝,似乎多少對尋仙有些懷疑,但為了取得仙藥,即使是南方越地的祭祀占卜方式,他也願意嘗試看看。

面對漢武帝的懷疑,負責求仙的公孫卿的因應策略就是:先宣稱自己看到仙人,然後請皇帝前來與仙人會面,但當漢武帝抵達時,又謊稱仙人已經離去。不過,公孫卿或許沒有想到漢武帝會如此迅速地到來,差點讓他連巨人腳印都來不急準備,所以他又告訴漢武帝,其實過來與仙人會面應該放慢速度,才不會把仙人嚇跑。甚至,多蓋一些靠近上天的樓台,或更有機會獲得仙人的青睞。

公孫卿或許沒有想到,漢武帝聽信他的建議後,在蓋了不少樓台下,讓宮殿中部份地方可能因為日照不足,有些潮濕下,竟然長出了「靈芝」!?這個意外的收穫竟讓漢武帝龍心大悅,甚至決定大赦天下!?今日讀到這段史料時,我並沒有覺得靈芝的出現有多麼神奇,反而覺得因此大赦天下有些荒唐。漢武帝到底還會為了「求仙」做出什麼事情呢?就讓我們繼續看下去。

以上,就是這幾段史料給我的小小收穫。

CC BY-NC-ND 4.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

was the first to support this article
Loading...
Loading...

Comment