Michael Collins
Michael Collins

香港心理專家• 新手Matter作家😉

孤兒的靈

「撑起父親,同受苦楚」,幫助阿文從「孤兒的靈」中得着生命的祝福和轉化!

(本篇文章曾於2016年12月於香港《晴報》刊載,現作適量修訂。)


「無諗過爸爸七年前嘅死對我有咁大影響…」患有抑鬱症的阿文,從年初開始接受心理治療。當年認屍的情景仍歷歷在目,仍感到難受:「七年前,阿文的父親從居住的大廈天台一躍而下,當場斃命。阿文深感悲痛之餘,也怪責自己未能對父親多加關心。事發當日,阿文的繼母不斷怪責他,為何父親聯絡他多次也沒有回家探望。自此以後,他甚少向人提及父親的死,長期遏抑着被遺棄的情感。

「由於阿媽早死,老竇叫我要自己爭氣,唔好煩人,點知佢會丟低我就咁走咗……牧師話我被『孤兒嘅靈』纏擾住•••」不少人遇上不幸便會選擇逃避,我採用「情緒取向治療』(Emotion Focused Therapy) 鼓勵阿文「停留」在傷痛中,讓他表達和聯繫內心深處的傷痛,並運用「空椅」(Empty Chair)幫助他與「父親」對話,處理被遺棄的感受。

除了心理治療,阿文同時尋求宗教支援,例如參加天主教修院的男士避靜活動,以及基督教教會的弟兄營會,以處理成長中的傷口。最近,阿文分享他從哀痛中得着醫治:「我發咗個夢,我見自己去探望住喺醫院嘅老竇,佢身上有好多傷痕,不過我用肩膀撑起佢,同佢一齊承受苦楚。」

「撑起父親,同受苦楚」,幫助阿文從「孤兒的靈」中得着生命的祝福和轉化!

ALL RIGHTS RESERVED

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...
Loading...

Comment