somno

重新認識你的母語!所有的方言都是漢語的分支,在歷史文明的長河中都是參與的要角,無論音或義,都能在古籍,詩詞中找到他的身影,以這句「暮然回首,那人卻在燈火闌珊處!」作為開篇序文的註腳!順便一提,這句裡面也有一個閩南語詞彙!

放假,放暇

台灣受到日本五十年統治,日式漢語的影響非常大,譬如,廁所,叫「便所」!治安人員叫「警察」,天然氣叫「瓦斯」。接下來政府播遷來台,國語音的影響也起了一定的作用!主要發生在音調部分,南洋網友的發問,才驚覺原來我們習慣的語音已經改變了!

陈传笔

細漢時,讀冊轉到,有時阿母會講:安呢早著放暇(hē)啦?。台日,閩南方言大辭典攏有收這
詞。閩教典干焦有「放學」kah「散學」niā。sâng-款的問題,台灣敢
有咧用「放暇」這个詞?

在我的語感,是「放學」pang3-oh8,但是,南洋的說法是「pang3-he7」,漢字是「放暇」。經查詢字典,在廈門甘字典,台灣,台日典,攏有記錄!在另外兩本,老輩的先覺,王康旻,許成章,先生都有記錄,兩人的腔口偏泉口音! 更為奇特的是,當另一個類似詞彙「放假」時,該發音不是我們熟知的「pang3-ka2」,而是「pang3-ke3」,而春假,暑假,等卻是發「ka3」音!也就是原本的陰上調,變成陰去調!

假 Ka3/ke3

 1. tshíng-kà請假,申請放假。
 2. tshun-kà春假,(文)春天ê放假。
 3. pàng-jua̍h放熱,歇熱放假。
 4. sú-kà暑假,暑期ê放假。
 5. pàng-kè放假,歇睏,休假。
 6. pàng-kè, kò-kè, kò tōa-kè.放假, 告假, 告大假.

放假Ka2

 1. 《1956 台灣白話基礎語句》hòng-ká放假vacation, free day
 2. 《1973 Embree台英辭典》hòng-ká放假(have) a vacation, (close scho͘l for) vacation
 3. 《1976 Maryknoll》hòng-ká/pàng-ká 放假

暇 he7/ha7

 1. hē 暇,放暇, 就是 讀冊 漸停 ê 意思.(甘字典)
 2. tshíng-sù-hā請賜暇請撥工。
 3. sù-hāsù-hā賜暇(日)。
 4. îng-sî pe̍h-hē閒時白暇,平日,m̄是節日ê時日。(日曆平日白色)
 5. îng-sî pe̍h-sòo閒時白素=[閒時白暇]。
 6. hā暇(文)閒。
 7. hân-hā閒暇有閒ê時。
 8. hiu-hā休暇(日)休假。きうか
 9. pàng-hē放暇,放課,下課。
又《揚子·方言》凡物之壯大者而愛偉之謂之,周鄭之閒謂之。《註》音賈(ka2)。 又與假同。《王粲·登樓賦》聊暇日以銷憂。《註》暇,古(koo2)雅(ga6)反。或作假(ka2)。 
又《集韻》《韻會》居(ku1)迓(ga7)切《正韻》居(ku1)亞(a3)切,𠀤音價(ka3)。休沐也。《晉書·王尼傳》護軍與尼長假。《歐陽修·題跋》言旬休,皆休假也。 

暇日ㄒㄧㄚˋ

空閒的時日。《孟子·梁惠王上》:「壯者以暇日修其孝悌忠信。」晉·張華〈勵志詩〉九首之四:「出般于游,居多暇日。」

暇 ㄒㄧㄚˊ

空閒。如:「閒」、「應接不」、「自顧不」。《孟子·梁惠王上》:「此惟救死而恐不贍,奚治禮義哉?」唐·韓愈〈與于襄陽書〉:「雖遇其人,未禮耶。」
《唐韻》《正韻》胡(hoo5)駕(ka3)切《集韻》《韻會》亥(hai6)駕(ka3)切,𠀤音夏(ha7)。《說文》閑也。《書·酒誥》不敢自暇自逸。《傳》不敢自寬暇自逸豫。 

所以整理一下:

「暇」的文讀音是ha7, 白讀音是he7, 而「假」,本義為「借」時,發「Ka2」,而當是「休沐」時,是發「Ka3」,而其白讀音分別是「ke2」,「ke3」! 這是以音分義的慣例!

而目前我們使用的是,當本義時,白讀「ke2」,當休假義實是「Ka2」!

語言,會隨著時間,空間,而流變,沒有什麼道理可言!就好像漳,泉,同屬閩南語系,但音調,變調,都有所區別一樣!一如台灣的客語,也有四縣,海陸,大埔,饒平,邵安,南四縣等口音!

暇,文音ha7, 白音he7, 似乎合理!是根據,假的文讀音ka2, 白讀音ke3來推論!那麼「放he7」, 除了「放暇」之外,有無其他可能的漢字!一般來說,「假」當休沐義時,是通假了「暇」字!而,當「放he7」只是當做「放學」義,而非「放假」義時,是否有另一種可能是「放歇」! ,通常白音是hioh,而另外一音,字典記錄「漳州腔」是「hennh」,那麼它的舒音就有可能是「he7」!

登安陽城樓 唐·孟浩然

 • 縣城南面漢江流,江嶂開成南雍州。
 • 才子乘春來騁望,羣公暇日銷憂
 • 樓臺晚映青山郭,羅綺晴嬌綠水洲。
 • 向夕波搖明月動,更疑神女弄珠遊。


CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.