WiseCommunity
WiseCommunity

香港傳奇財經評論員曹仁超先生講過: "有智慧不如趁勢" 呢個社區就覺得"趁勢發達都要有基本智慧" 虛擬貨幣,去中心化金融,區塊鏈技術都涉及相當的知識及理解。 如果無一定程度嘅理解,你就算選擇正確的投資平台或工具,都難免成為"韭菜"一族,任由鯨魚們收割。 我希望一點一滴咁為大家收集和分享每日全球科技金融的知識和新聞,每日為大家充值信念,陪伴大家做『踏浪者』去享受科技金融嘅樂趣和資產增值的機遇。

攞救濟金去投身比特幣買賣,玩出禍

本來係呢啲時勢,選擇將部份資產轉移為比特幣係一個唔錯嘅選擇

但係呢一位仁兄似乎搞錯咗救濟金嘅用途

竟然夠膽申報錯誤嘅資料去攞政府呢一筆救濟金,之後將救濟金全部用作比特幣買賣

最終東窗事發,而家要面臨被政府起訴

呢個故事教訓大家,做任何投資之前都要三思而後行,更加唔應該草率去決定做一啲唔正確嘅文件申領政府資助去進行投機嘅行為

https://blockcast.it/2020/07/15/us-authorities-accused-a-man-of-securing-covid-relief-funds-to-invest-in-cryptocurrency/

#玩出禍

#救濟金炒幣

#因小失大


本文轉載自 ‘智慧社區 Wise Community’ Facebook 2020年7月15日貼文

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.