Kuàn-ka
Kuàn-ka

|kuanka.eth.limo |訊息 liker.social/@PumpkinSwimmer |當咧學台語文... |救生教練,喜愛海泳

台灣文學史01-「台灣文學史」對數百年來ê台灣人來講有啥物意義?

佇咧舊年疫情嚴重ê時陣,朱宥勳佇線頂 Clubhouse 開了一个專門講台灣文學史ê房間。攏總講三十幾工,我有筆記咧我ê notion 內底,猶毋過感覺已經有小可仔放袂記。這馬想欲利用這个機會,順紲練習用台文。

朱宥勳第一工先講「台灣文學」幾種無仝定義:

  • 屬人,台灣出身、血統
  • 屬地,台灣地方
  • 屬內容,有講著台灣就有準算,例: 佐藤春夫
  • 屬政權,日本、中華民國

這四項內底上歹判斷ê 就是政權,因為大部份政權ê出世攏比文學ê歷史閣較短。
若照按呢算,現代文學到1949年才算台灣文學……


無仝語文寫ê敢算台灣文學?

台語文(漢字、白話字、臺羅)、客語文、原住民語文、日文敢若攏入台灣文學。
像鍾怡雯、 陳大為編輯ê 華文文學百年選 ,其中選文有用日文寫。


文類(Bûn-luī)

咱ê 文類 佮外國文類無啥仝。
劇本佇台灣袂去予人當做文學,歌詞嘛仝款。
但是這兩項顛倒是西方傳統ê 文類
華文散文定定寫家己心情、吐大氣。
紲無看評論ê文章。
台灣文學史四常放掉這部份。


媒介(muî-kài)

逐家普遍認為媒介應該是文字
猶毋過以前木蘭詩其實是口傳文學,後來才有文字記錄
所以口傳若是算文學,朱宥勳佇 Clubhouse 開講敢會使算文學ê一種?啥物才會使算做文學?

有情緒、共人puânn-nuá ê,敢若較算做文學?
咱會使參考藍佩嘉ê《跨國灰姑娘》、張耀仁ê《親愛練習
平平仝款寫女性ê主題
一个是寫報導,一个寫小說
攏是足讚ê文學


最後

一般台文所ê定義是屬人加屬地ê混合分類
台灣出身大漢(tuā-hàn)、佇台灣出版(tshut-pán)
若是愈濟台灣關連就會分著較濟研究資源(gián-kiù tsu-guân)
語言無限制,較捷用就愈濟人研究
台灣文學研究所毋是台語文研究,上濟猶是華文
文類研究較濟是小說散文
媒介是文字為主,口傳為副

台灣文學史對我來講是認捌家己ê一个方式
家族若是對清朝就來,台灣文學史就是你部份ê家族史


推薦ê冊:
台語文學運動史論

家己無啥熟ê:
定義 tīng-gī
出身 tshut-sin
血統 hiat-thóng
內容 lāi-iông
準算 tsún-sǹg
政權 tsìng-khuân
判斷 phuànn-tuàn
出世 tshut-sì
歷史 li̍k-sú
外國 guā-kok
劇本 kio̍k-pún
兩項 nn̄g-hāng
顛倒 tian-tò
傳統 thuân-thóng
主題 tsú-tê
四常 sù-siông

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

was the first to support this article
Loading...

Comment