Kongzhuzhi

空諸知諸空

將敬酒

(edited)
999999

李白 將進酒

君不見黃河之水天上來

奔流到海不復回

君不見高堂明鏡悲白髮

朝如青絲暮成雪

人生得意須盡歡

莫使金樽空對月

天生我才必有用

千金散盡還復來

烹羊宰牛且為樂

會須一飲三百杯

岑夫子

丹丘生

將進酒

杯莫停

與君歌一曲

請君為我傾耳聽

鐘鼓饌玉不足貴

但願長醉不願醒

古來聖賢皆寂寞

唯有飲者留其名

陳王昔時宴平樂

斗酒十千恣讙謔

主人為何言少錢

徑須沽取對君酌

五花馬

千金裘

呼兒將出換美酒

與爾同消萬古愁

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.