Tâi-bûn
2 are following
5 articles
Kuàn-ka

現流冊店 Hiān-lâu tsheh-tiàm

現流(hiān-lâu)咧講漁貨「現流仔」:流代表潮汐,現流就是 tī 這斗 ê 洘流、海漲之中掠起來 tǹg 去港內 ê 漁貨。比喻讀者 tī 冊店發現著一本冊、一張唱片 [1]

Kuàn-ka

台灣文學03日- 文學是議題,是生活,嘛是𨑨迌:清代本土文人

清代時期,台灣ê開發較慢。愛有好額閣有有閒ê人,才有法度培養文人。明鄭時期足歹培養文人,一直愛到清代中後期(乾隆以後)才有大量ê本土文人

Kuàn-ka

台灣文學史02- 其實,文言文毋是中國文學ê專利

第二篇想欲紹介公認 ê「台灣第一位作家 陳第」 — 伊用「文言文」去創作。過去 ê「文白之爭」,文言文定定予人當做是中國文化,而且共台灣文學相磕。毋過台灣嘛有家己 ê「文言文」(古典文學)系統,到這馬猶佇咧。

Kuàn-ka

台語輸入法、辭典推薦

整理了自己寫台文常用的輸入法及辭典給有打算寫台文的人參考

Kuàn-ka

台灣文學史01-「台灣文學史」對數百年來ê台灣人來講有啥物意義?

佇咧舊年疫情嚴重ê時陣,朱宥勳佇線頂 Clubhouse 開了一个專門講台灣文學史ê房間。攏總講三十幾工,我有筆記咧我ê notion 內底,猶毋過感覺已經有小可仔放袂記。這馬想欲利用這个機會,順紲練習用台文。

That's all